Η προσομοίωση της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές

aggelopoulos giannis

Του Ιωάννη Κ. Αγγελόπουλου*


Αναλογιστική μελέτη επί των κατανεμούμενων εδρών, για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, βάσει των αποτελεσμάτων του 2014 και μετά την εφαρμογή του νέου νόμου 4555/2018 «περί Κλεισθένη»

Με αναγωγή στις δημοτικές εκλογές του 2014 και στο σύνολο των ψηφισάντων δημοτών του Πειραιά, που ανήρχετο στις 85.000 περίπου, βάσει του νέου Ν.4555/2018 και ειδικότερα βάσει του άρθρου 28 αυτού, που προβλέπει το εκλογικό σύστημα και την κατανομή εδρών του δημοτικού συμβουλίου, το άρθρο 32 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 32§1 «Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στον Α’ γύρω». Στη συνέχεια του ιδίου ως άνω άρθρου η §2 αυτού, προβλέπει, ότι η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, αθροιστικά όλων των συνδυασμών, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών, που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή, για τον Δήμο Πειραιά έχουμε 49 έδρες, που διαιρούν το παραπάνω σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων (πάντα αθροιστικά όλων των συνδυασμών).
Το πηλίκο που προκύπτει +1 μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Στη συνέχεια, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με το εκλογικό μέτρο, που βγάζει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού, με το εκλογικό μέτρο.
Εάν οι έδρες που θα καταλάβουν οι συνδυασμοί, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες και στην περίπτωση του Δήμου Πειραιά λιγότερες από τις 49 έδρες, τότε οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών, ακόμη κι αν οι τελευταίοι (συνδυασμοί) δεν πήραν καμιά έδρα στην πρώτη κατανομή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΕΙ του άρθρου, ως παραπάνω, με αναγωγή στις δημοτικές εκλογές του 2014
Ψηφίσαντες 85.000 έγκυρα ψηφοδέλτια 81.000
Συνεπώς, διαιρούμε 81.000/49 έδρες=1.653 +1=1.654 εκλογικό μέτρο.

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» 26.975/1.654 = 16 έδρες με τον νέο νόμο.
(Αχρησιμοποίητη υπόλοιπο ψήφων 511)

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης «Μας ενώνει ο Πειραιάς» 25.385/1.654 =15 έδρες
(Αχρησιμοποίητη υπόλοιπο ψήφων 575)

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης «Λιμάνι της Αγωνίας» 13.869/1.654 =8 έδρες + 1 έδρα.
Σύνολο 9 έδρες, καθότι προστίθεται 1 έδρα, βάσει του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων.
(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 637)

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά» 5.431/1.654 =3 έδρες.
(Εδώ το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων από τον αριθμό 469, δεν φτάνει για να αυξηθούν οι έδρες)

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης «Ελληνικής Αυγής για τον Πειραιά» 4.611/1.654 =2 έδρες + 1 έδρα.
Σύνολο 3 έδρες, καθότι προστίθεται 1 έδρα, βάσει του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων από τον αριθμό 1.303)
Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.303)

Έγκυρα ψηφοδέλτια «Πειραιάς – Νέα Αρχή» 2.059/1.654 =1 έδρα.
(Εδώ το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων από τον αριθμό 405, δεν φτάνει για να αυξηθούν οι έδρες)

Έγκυρα ψηφοδέλτια «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση, Πειραιάς όλοι Μαζί» 1.621/1.654 =0 έδρες,
αλλά λόγω αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων από τον αριθμό 1.621, προστίθεται 1 έδρα.
(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1.621)

Έγκυρα ψηφοδέλτια «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» 1.148/1.654 = 0 έδρες,
αλλά λόγω αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων από τον αριθμό 1.148, προστίθεται 1 έδρα.
(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1.148)

Σύνολο λοιπόν, κατανεμούμενων εδρών, με τον νέο νόμο και με αναγωγή στα έγκυρα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών του 2014, 49 έδρες με την αναλυτική ως άνω διαμόρφωση.

Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα και να επισημανθεί, πως προκύπτει το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων για τον κάθε συνδυασμό.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα για τον πρώτο συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ»: Σύνολο λαβόντων εγκύρων ψήφων 26.975.
Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 511, το οποίο προκύπτει ως εξής: εκλογικό μέτρο 1.654 Χ 16 έδρες = 26.464 ψήφοι λογισθέντες, για τον υπολογισμό των εδρών. Διαφορά λογισθέντων ψήφων 26.464 από συνολικές ψήφους 26.975 ίσον 511 αχρησιμοποίητοι ψήφοι.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

Τελειώνοντας, θέλουμε να καταδείξουμε, ότι η φιλοσοφία του νέου Νόμου, που εφαρμόζει την απλή αναλογική, είναι να πριμοδοτούνται οι συνδυασμοί με μηδέν έδρες ή τις λιγότερες έδρες, από τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

*Ο Ιωάννης Κ. Αγγελόπουλος είναι Δικηγόρος Πειραιά, Πρ.Αντιδήμαρχος Πειραιά

 

Pin It