Ανακοίνωση από την Attica Συμμετοχών

attica group

Ρυθµιζόµενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

Η ATTICA Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, ότι ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 26 Ιουλίου 2019 σε αγορά 54 κοινών ομολογιών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 54.000,00.

Pin It