Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου από την Attica Συμμετοχών

blue star ferries

Ανακοίνωση – ενημέρωση για τους επενδυτές

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ως εκδότρια του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 175.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 έκαστη που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Tίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον όρο 16.4 του Προγράμματος ΚΟΔ, για την προσήκουσα τήρηση των υποχρεώσεων της Εκδότριας σύμφωνα με τους όρους 16.1, 16.2, 16.3 και 16.4 του Προγράμματος ΚΟΔ.

Συγκεκριμένα την 25.07.2019 συστάθηκαν, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ήτοι της τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.), για λογαριασμό των Ομολογιούχων του ΚΟΔ, οι προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1» («BLUE STAR 1»), «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ» («BLUE STAR PAROS») και «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ» («BLUE STAR NAXOS»), κυριότητας της θυγατρικής της Εκδότριας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ την 29.07.2019 συστάθηκε, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων του ΚΟΔ, η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη επί του πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ» («BLUE STAR DELOS»), επίσης κυριότητας της θυγατρικής της Εκδότριας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά τη μεταβίβαση σε αυτήν της κυριότητας του από τη θυγατρική της Εκδότριας με την επωνυμία «ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Περαιτέρω, η Εκδότρια ενημερώνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι προϋφιστάμενες υποθήκες επί των πλοίων «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1» («BLUE STAR 1») και «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ» («BLUE STAR DELOS»).

Pin It